ประกาศเผยแพร่วัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเผยแพร่ประกาศฉบับนี้เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจถึงหลักการ วัตถุประสงค์ความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นเทศบาลตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้