ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้