นายอำเภอเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้นบริหารจัดการการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาตำบลโพธิ์เก้าต้น

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.นาย สินาทร  โอ่เอี่ยมนายอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เก้าต้น นาย มนัส เกตุเชื้อ กำนันตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เก้าต้นและประชาชน ช่วยกันเปิดกระสอบทรายที่ขวางทางเดินน้ำบริเวณสะพานท่ายายตูบ หมู่ที่ 8 เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำในการบริหารจัดการสูบน้ำเพื่อผลิตประปาตำบลโพธิ์เก้าต้นและช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันให้แก่ชาวสวนชาวไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น