แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวก รวดเร็ว กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้ง นายธีร์ธวัช แตงกลิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดปรากฏตามประกาศ ฯ ที่แนบมาพร้อมนีี้

เอกสารแนบ