ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กรณีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้) รายละเอียดคำสั่ง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ