รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้คะแนน 86.74  อยู่ในระดับค่าคะแนน A รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาด้วยนี้

เอกสารแนบ