คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การบริหารงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว กรณีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้จึงมอบอำนาจให้นางสาวสุมาลี แก้วไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการรับคำร้องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ