คำสั่งเรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เพื่อให้การบริหารงานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว กรณีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้จึงมอบอำนาจให้นางนภสร สุขเลิศกิจ ครูคศ2 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการกำกับ ควบคุม ลงนามในวันลาพักผ่อน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ