คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการช่าง

เพื่อให้การบริหารงานในกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว กรณีผู้อำนวยการกองช่างไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้จึงมอบอำนาจให้นายรุ่งเจริญ แย้มพจนา นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการรับคำร้องข้อร้องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโยธาและงานประปา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ