ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อให้การบริหารงานในกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว กรณีผู้อำนวยการกองคลังไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้จึงมอบอำนาจให้นางภาขวัญ เชิงคีรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการรับยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ