คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การบริหารงานในสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว กรณีหัวหน้าสำนักปลัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้จึงมอบอำนาจให้จ่าสิบเอกสุดเขตร์ สุขเหลือ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในการรับยื่นคำร้องแบบขอลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุและยื่นคำร้องแบบขอลงทะเบียนผู้พิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ