รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ