ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้