ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้