ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2563

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้