ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์้เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2563

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ได้ ในหัวข้อ “รายงานการประชุมสภา”