ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้