ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ