ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ