ประกาศบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่้ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์้ก้าต้น ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยพิจารณาอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563