กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี (การทำขนม)

โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี (การทำขนม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 25625) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธืเก้าต้นได้จัด โครงการฝึกอาชีพให้กลุ่มสตรี (การทำขนม) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถด้านการทำขนมให้แก่กลุ่มแม่บ้านสตรีในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้น  ให้มีทักษะด้านการทำขนมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไปพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมีนางสาวแสงเดือน แตงไทยทอง อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 7 เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการทำขนมให้แก่ผู้เข้ารับร่วมโครงการ