ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นส่วนราชการหลักที่จำเป็น มีฐานะต่ำกว่ากอง โดยให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รายละเอียดประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ