ประกาศ ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทิ้งขยะ สิ่งปฎิกูล มูลฝอยในภาชนะหรือที่ทางราชการจัดไว้ให้ และไม่ทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่น บนทางจราจรหรือไหล่ทาง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ที่แนบมาหร้อมนี้

เอกสารแนบ