ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอบต.โพธิ์เก้าต้น

เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน คือ saraban@phokaoton.go.th

รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้