ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่าบประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามประกาศฉบับนี้

เอกสารแนบ