ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2560 ว่าที่ร.ต.นิสิต ปัญญา ปลัดอบต.โพธิ์เก้าต้น เข้าร่วมประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้นที่ 4 ท่านสามารถดูระเบียบวาระการประชุมได้เมนู มติ ก.อบต.