ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมิน และผลคะแนนปรากฎว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับคะแนน 98.76 คะแนน อยู่ในระดับ AA