ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้