ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดลพบุรี

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดลพบุรี เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพโภคภัณฑ์ รายละเอียดปราฏในประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ