ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่ิอจัดทำขาเทียมพระราชทาน

กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เพื่อสรา้งจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียมซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว โดยสามารถส่งมอบอลูมิเนียมได้ ตามช่องทางดังนี้

  1. ส่งมอบโดยตรงให้กับมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่
  2. ส่งมอบที่อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร
  3. ส่งไปรษณีย์ ดดยบรรจุใส่กล่องหรือซอง และมีน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 54 กิโลกรัม ส่งมาที่ “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400”
  4. นำอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิขาเทียม” ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 599-2-16802-0