กิจกรรมอบตข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (3 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นางสาวยุภา ผลเกตุ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลอบต.โพธิ์เก้าต้น  และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เข้ารับฟังการอบรมในครั้งนี้ #การจัดโครงการฯ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19