โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (31 มีนาคม 2565) เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะสมุนไพรไทย รวมทั้งต้นสมอพิเภก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้เข้าร่วมในการดำเนินการกับคณะทำงานจัดทำแบบแม่บทในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีนางสาวปรียารัฐ ภูสุวรรณ เกษตรตำบลโพธิ์เก้าต้น จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการสาธิตการทำน้ำสมุนไพรจากว่านหางจระเข้อีกด้วย