รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในการทำภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยสามารถดาว์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งใบสมัครมาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อจได้จัดกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม กำหนดเวลาและสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่อไป

เอกสารแนบ