อบต.โพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษา ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นเพื่อป้องกันไข้เลือดออก

วันนี้( 9 พฤษภาคม 2565)  นางสาวยุภา ผลเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต. และ อสม. ตำบลโพธิ์เก้าต้น ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์เก้าต้น เนื่องจากที่ผ่านมา มีการปิดการเรียนการสอนช่วงระยะเวลานาน ทำให้ไม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และมีฝนตกต่อเนื่องมีน้ำขัง จึงอาจกลายเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายได้ จึงลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันตามห้องนักเรียน ห้องพักครู โรงอาหาร ห้องน้ำ ท่อน้ำ และบริเวณโดยรอบ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สร้างความมั่นใจให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุก 7 วัน ใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย