โครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565)  นางสาวยุภา ผลเกตุ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ฯ ข้าราชการ พนักงานและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการอบรมหมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้านศีล 5  ณ วัดสำราญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กร รวมถึงประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม “คิดดี ทำดี พูดดี” เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตในสังคม