ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (รายใหม่) ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ