รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีพ.ศ.2564 ว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น แต่อย่างใด

เอกสารแนบ