ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้