ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดประกาศฯ และรายงานการประชุมสภาฯ ปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้