ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2564

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.โพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดประกาศฯ และรายงานการประชุมสภาฯ ปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้