ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอบต.โพธิ์เก้าต้น เรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอยดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้