รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้