การประชุมเรื่องการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวในชุมชน

วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2564) ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นประธานในการประชุมเรื่องการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวในชุมชน ตามมาตราการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เก้าต้น และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและจัดหาสถานที่กักกันตัวในชุมชน ณ บริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ผลปรากฎว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บริเวณศาลาการเปรียญ วัดนางหนู เป็นสถานที่กักกันตัว (ศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์เก้าต้น) ในชุมชนของตำบลโพธิ์เก้าต้น