รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้