ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายประกาศนีี้