แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ 

       (1) มีสัญชาติไทย

       (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลโพธิ์เก้าต้นตามทะเบียบบ้าน

       (3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505

       (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

             (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

             (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ 

   2. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

       (1) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผุ้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน 

       (2) ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนีั้

            – บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย

            – ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

            -สมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)

   3. สถานที่ และระยะเวลาในการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       – สถานที่ยื่นคำขอ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

       – ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 2 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564