ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกาศขยายกำหนดเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้