ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ออกประกาศไว้รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้