ประกาศอบต.เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทุกระดับ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ