ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม2566

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม2566 รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้